لینک های ضروری
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده عمران
گرایش سازه

دفاعیه
کارشناسی ارشد
سازه

مدلسازی المان محدود غیر خطی دیوارهای بنایی خشتی تحت بار جانبی
مائده کاروانپور

استاد راهنما: دکتر رضا مرشد
استاد مشاور: دکتر ابوالفضل اسلامی
استاد داور: دکتر حسینعلی رحیمی
استاد داور: دکتر علیرضا شفیعی

30 مهرماه 1398 17:30
اتاق 206