دسترسی سریع
   بازدید : 184
تاریخ انتشار : 17 خرداد1400
ارائه درس "آشنایی با کلیات حقوق شهروندی" به عنوان یک درس اختیاری
ارائه درس "آشنایی با کلیات حقوق شهروندی" به عنوان یک درس اختیاری با ماهیت نظری به ارزش ۲واحد در سرفصل درسی مقطع کارشناسی رشته‌های جاری دانشگاه و بر اساس نظر تخصصی بخش‌ها/گروه‌ها
با توجه بند ۴ از مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای برنامه‌‌ریزی درسی دانشگاه مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۸ با درخواست ارائه درس "آشنایی با کلیات حقوق شهروندی" به عنوان یک درس اختیاری با ماهیت نظری به ارزش ۲واحد در سرفصل درسی مقطع کارشناسی رشته‌های جاری دانشگاه و بر اساس نظر تخصصی بخش‌ها/گروه‌ها مقرر گردید تا این درس در سرفصل رشته‌های زیر به عنوان یک درس اختیاری با ماهیت نظری به ارزش ۲ واحد منظور گردد.

 

پردیس/دانشکده مستقل

دانشکده/گروه

تاریخ جلسه

نام رشته

پردیس علوم انسانی و اجتماعی

زبان و ادبیات

05/02/1400

زبان و ادبیات فارسی

زبان و ادبیات عربی

زبان و ادبیات انگلیسی

الهیات

05/02/1400

فقه و حقوق اسلامی

تاریخ، حقوق و علوم سیاسی

07/02/1400

علوم سیاسی

علوم اجتماعی

07/02/1400

علم اطلاعات و دانش شناسی

مردم شناسی

تعاون و رفاه اجتماعی

جامعه شناسی

مدیریت

07/02/1400

مدیریت صنعتی مدیریت بازرگانی حسابداری و مالی

علوم پایه

علوم ریاضی

26/02/1400

ریاضیات و کاربردها

آمار

علوم کامپیوتر

فیزیک

26/02/1400

فیزیک

زیست شناسی

26/02/1400

زیست شناسی

معماری

معماری

11/02/1400

معماری

معماری

11/02/1400

شهرسازی

معماری

11/02/1400

نقاشی و ارتباط تصویری