دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده علوم ریاضی
گرایش محاسبات علمی

دفاعیه
دکتری
علوم کامپیوتر

طراحی ساختمان داده برای محاسبه میزان شباهت مسیرهای جهت دار

زینب سعیدی مسینه

استاد راهنما:دکتر محمد فرشی
استاد مشاور:دکتر مهدیه هاشمی نژاد
استاد داور: دکتر جمال زارع پور احمد آبادی
استاد داور: دکتر علی محدث خراسانی
استاد داور: دکتر بهرام صادقی بی غم

2 اسفند ماه ماه۱۳۹9 15:00
دانشکده علوم ریاضی