دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده علوم ریاضی
گرایش هندسه توپولوژی

دفاعیه
کارشناسی ارشد
ریاضی محض

ترکیب سازی تصاویر دیجیتال با استفاده از جبرهای لی

حمیده فتوحی اردکانی

استاد راهنما:دکتر حسین خورشیدی
استاد مشاور:دکتر محمدرضا هوشمند اصل
استاد مشاور:دکتر مهدی فاتحی نیا
استاد داور: دکتر سیدمحمد انوریه
استاد داور: دکتر علی محمد لطیف

3 اسفند ماه ماه۱۳۹9 10:00
دانشکده علوم ریاضی