دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده علوم ریاضی
گرایش جبر

دفاعیه
دکتری
ریاضی محض

معرفی و بررسیHV -جبرهای جدید و ساختن HV -جبرها براساس لم پایانی

رضیه نقیبی ندوشن

استاد راهنما:دکتر سید محمد انوریه
استاد مشاوراول:دکتر بیژن دواز
استاد مشاوردوم :دکتر سعید میروکیلی
استاد داوراول: دکتر محمدعلی ایرانمنش
استاد داوردوم: دکتر منصور قدیری
استاد داوردوم: دکتر اسفندیار اسلامی

5 اسفند ماه ماه۱۳۹9 10:00
دانشکده علوم ریاضی