دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده علوم ریاضی
گرایش آنالیز

دفاعیه
کارشناسی ارشد
ریاضی محض

ضربگرهای بسل در فضای هیلبرت ؛معکوس پذیری و پایداری تحت آشوب

زهرا زارع

استاد راهنما:دکتر حسین جوانشیری
استاد مشاور:دکتر سیدمحمدصادق مدرس مصدق
استاد داوراول: دکترحمید مظاهری تهرانی
استاد داوردوم: دکتر محمدحسین اکرمی

6 اسفند ماه ماه۱۳۹9 13:30
دانشکده علوم ریاضی