دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده معدن و متالورژی
گرایش اکتشاف

دفاعیه
کارشناسی ارشد
بررسی گسل ها و شکستگی ها در شناسایی جریان آب زیرزمینی کارگاه استخراج معدن سنگ آهن سه چاهون
محمد پایدار
اساتید راهنما: دکتر عبدالحمید انصاری و دکتر احمد قربانی
استاد مشاور: دکتر علیرضا یاراحمدی
اساتید داور: دکتر سید حسین مجتهدزاده و دکتر حسینعلی قاری