دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده معدن و متالورژی
دفاعیه
کارشناسی ارشد
عاصم جعفری

استاد راهنما دکتر امین حسین مرشدی
استاد مشاور دکتر فرهاد محمد تراب

اساتید داور دکتر سید حسین مجتهدزاده و دکتر احمد قربانی

برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی