دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده الهیات

دفاعیه
دکتری تفسیرتطبیقی

نقد و بررسی مبانی و شیوه های تربیت اخلاقی در آرای مفسران

خانم طاهره رجایی 9148625

استاد راهنما: دکترمحمود حائری
استاد راهنما:دکتر محمد حسین برومند
استاد داوراول: دکترحسین ابویی مهریزی
استاد داوردوم: دکتر محمدرضا بلانیان
استاد داورسوم: دکتر احمد زارع زردینی

25شهریور ماه 1400 ساعت10:00