دسترسی سریع
دفاعیه
سمینار
پروپوزال


دانشکده الهیات

دفاعیه
کارشناسی ارشد
فقه و مبانی حقوق اسلامی 

بررسی فقهی و حقوقی مسؤولیت‌های ناشی از تدلیس در معاملات

ویدا السادات  نحویان اردکانی  

استاد راهنما: دکتر علی اکبر جعفری ندوشن  
استاد مشاور:دکتر علی تولّایی
استاد داور اول: دکترحسین ابویی مهریزی  
استاد داور دوم: دکتر حمید کبیری  
 
24 شهریور ماه 1400  ساعت 16
به صورت مجازی