دسترسی سریع

برای تماس با گروه مرتع و آبخیزداری از روش‌های زیر استفاده کنید یا فرم تماس با ما را پر کنید.

  • یزد، دانشگاه یزد، ساختمان منابع طبیعی، دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی، گروه مرتع و آبخیزداری
  • صندوق پستی: ۷۴۱ - ۸۹۱۹۵
  • تلفن: ۳۸۲۱۰۳۱۲ ( ۰۳۵ )
  • دورنگار: ۳۸۲۱۰۳۱۲ ( ۰۳۵ )
  • Watershed.yazd.ac.ir
  • Watershed [at] offices.yazd.ac.ir
نام:
رایانه:
پیام: