لینک های ضروری
عنوان : یزدانش تاریخچه سی ساله دانشگاه
نام نویسنده : جلیل شاهی، گلپر نصری، حسین مسرت
تیراژ : 1000
قیمت پشت جلد : 500,000
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳۹۷