لینک های ضروری
عنوان : جستاری در مدیریت فروش
نام نویسنده : سعید سعیدا اردکانی، اکرم شعبانی، امیررضا کنجکاو من
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 640,000
تاریخ انتشار : اسفند 1397