لینک های ضروری
عنوان : جستاری در بازاریابی استراتژیک
نام نویسنده : سعید سعیدا اردکانی، فرشته راستی، فاطمه زارع زاده م
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 450,000
تاریخ انتشار : فروردین 1398