لینک های ضروری
عنوان : جستاری در بازاریابی استراتژیک
نام نویسنده : سعید سعیدا اردکانی-فرشته راستی- فاطمه زارع زاده مه
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 450,000
تاریخ انتشار : فروردین 98