لینک های ضروری
عنوان : کاربرد نرم افزارR در مدیریت
نام نویسنده : داود عندلیب اردکانی، آسیه سلطان محمدی
تیراژ : 300
قیمت پشت جلد : 475,000
تاریخ انتشار : فروردین 1398