لینک های ضروری
عنوان : کروموزوم ساختار و عملکرد
نام نویسنده : مهری خاتمی، محمدمهدی حیدری
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 1,000,000
تاریخ انتشار : تیر1398