لینک های ضروری
عنوان : توالی عملیات و زمان بندی تولید
نام نویسنده : محمدباقر فخرزاد
تیراژ : 200
قیمت پشت جلد : 1,050,000
تاریخ انتشار : مهر 1398