لینک های ضروری
عنوان : کارآمدی جمعی، نحوه تأثیرگذاری باورهای معلمان بر یادگیر دانش آموزان
نام نویسنده : محسن شاکری، سیدعلیرضا هوشی السادات، زهرا زارع زاده
تیراژ : 100
قیمت پشت جلد : 450,000
تاریخ انتشار : آبان 1398