لینک های ضروری
عنوان : مدیریت ورزشی
نام نویسنده : لیلی خاوری خراسانی
تیراژ : 25
قیمت پشت جلد : 1,480,000
تاریخ انتشار : مرداد 1399