مسیر جاری : صفحه اصلی | گام اول
معرفی کتاب گام اول

گام اول

در یادگیری زبان فارسی، گام اوّل بسیار مهم و حیاتی است. در این گام، فارسی‌آموز باید با زبان فارسی مأنوس شود تا از یادگیری آن لذّت ببرد. اگر فارسی‌آموز، از ابتدا، تصویر شفّاف و روشنی از زبان فارسی پیدا کند، آن را باسرعت و لذت فراوان یادمی‌گیرد. گام اول کتابی است که با همین هدف و با اتکاء به تجربه چندین‌ساله آموزگاران و استادان زبان فارسی، در داخل و خارج از ایران، تألیف شده است.

گام اوّل، زبان‌محور است و از ابتدا به همة مهارت‌های زبان توجه می‌کند. این کتاب، در طول ۴۰ تا ۶۰ ساعت آموزشی، فارسی‌آموز را با واژه‌ها، کارکردها، مفاهیم و ساخت‌های پایه و پربسامد زبان فارسی آشنا می‌کند.

در گام اول، زبان فارسی از طریق بکارگیری آن آموخته می‌شود و فارسی‌آموز در پایان کتاب، می‌تواند به زبان فارسی حرف بزند، بخواند و حتی بنویسد (برگرفته از وبگاه بنیاد سعدی).