مسیر جاری : صفحه اصلی | مرکز آموزش زبان فارسی | مسئولان مرکز آزفا | مدرسان مرکز
اعضای هیئت علمی دانشگاه یزد
reza_najjarian [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۴
03538214134
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
03538214134
kahdouei [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۵
31234133
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
31234133
raisi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۳۷
3123۴۱۲۷
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
3123۴۱۲۷
g.nasri [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۳
3123۴۱۳۵
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
3123۴۱۳۵

 

مدرسان مدعو

علیرضا دهقان‌زاده بافقی

علیرضا دهقان‌زاده بافقی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

مریم رحیمی

مریم رحیمی

دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی

ریحانه سلیمی

ریحانه سلیمی

دانش‌آموخته کارشناسی موزه‌داری و کارشناسی ارشد ایران‌شناسی

فرزانه غلامرضایی

فرزانه غلامرضایی

دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی

وجیهه فرشی

وجیهه فرشی

دانش‌آموخته دکتری زبان‌شناسی همگانی

سیدرضا موسوی

سیدرضا موسوی

دانش‌آموخته کارشناسی ارشد آزفا