مسیر جاری : صفحه اصلی | مرکز آموزش زبان فارسی | مسئولان مرکز آزفا | همکاران مرکز
رئیس مرکز آزفا
g.nasri [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده زبان و ادبیات، اتاق ۲۲۳
3123۴۱۳۵
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده زبان‌ و ادبیات - بخش زبان و ادبیات فارسی
3123۴۱۳۵
کارشناس و مسئول هماهنگی مرکز
l.mazaheri [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، دانشکده زبان‌ و ادبیات
31234122
مسئول دفتر دانشکده زبان‌ و ادبیات
31234122