دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت فرهنگی و اجتماعی | کمیته‌ها و شوراها | کمیسیون فرهنگی ارتقا

آیین‌نامه ارتقای مرتبه اعضای هیات علمی (ماده ۱ ملاحظه گردد)

خلاصه گزارشات جلسات برگزار شده کمیسیون فرهنگی ارتقاء از سال ۱۴۰۰

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۶ برگزار گردید و تعداد ۷ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۰ برگزار گردید و تعداد ۴ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۸ برگزار گردید و تعداد ۶ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ برگزار گردید و تعداد ۵ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ برگزار گردید و تعداد ۷ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۰ برگزار گردید و تعداد ۵ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ برگزار گردید و تعداد ۶ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ برگزار گردید و تعداد ۸ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ برگزار گردید و تعداد ۱۱ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ برگزار گردید و تعداد ۴ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۱‍ برگزار گردید و تعداد ۴ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ برگزار گردید و تعداد ۱۲ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۰ برگزار گردید و تعداد ۷ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ برگزار گردید و تعداد ۵ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ برگزار گردید و تعداد ۵ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۱ برگزار گردید و تعداد ۴ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۹ برگزار گردید و تعداد ۶ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۶ برگزار گردید و تعداد ۵ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ برگزار گردید و تعداد ۳ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۲ برگزار گردید و تعداد ۸ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۳ برگزار گردید و تعداد ۶ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۱۰ برگزار گردید و تعداد ۸ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ برگزار گردید و تعداد ۸ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۸ برگزار گردید و تعداد ۲ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۲ برگزار گردید و تعداد ۴ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۶ برگزار گردید و تعداد ۲ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۱ برگزار گردید و تعداد ۶ پرونده مورد بررسی قرارگرفت. 

جلسه کمیسیون فرهنگی ارتقاء در تاریخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ برگزار گردید و تعداد ۴ پرونده مورد بررسی قرارگرفت.