دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت فرهنگی و اجتماعی | مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی | انجمن‌های علمی دانشجویی
انجمن‌های علمی دانشجویی

انجمن‌های علمی دانشجویی

انجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در دهه گذشته فعالیت خود را آغاز کرده و در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر‌اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویان فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌پذیرند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان، نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌ برنامه علمی و مطالعاتی، شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به‌ منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه، پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آن‌ها، در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است.

فرم تقاضای شناسه فعالیت انجمن علمی
گزارش شناسه فعالیت انجمن علمی        
پردیس علوم انسانی و اجتماعی پردیس علوم انسانی و اجتماعی
پردیس علوم پردیس علوم
پردیس فنی و مهندسی پردیس فنی و مهندسی
دانشکده هنر و معماری دانشکده هنر و معماری
دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی دانشکده منابع طبیعی و کویرشناسی
پردیس مهریز پردیس مهریز
بین‌رشته‌ای بین‌رشته‌ای