دسترسی سریع

کتابچه راهنمای دانشجویان نوورود ۱۴۰۲
مجموعه شیوه‌نامه‌ها، فرم‌ها، اسناد و فرآیندهای متداول معاونت
آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های وزارتی
مجموعه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی فعالیت تشکل‌های اسلامی دانشگاهیان
شیوه‌نامه مراسم دانش‌آموختگی (جشن فارغ‌التحصیلی)
شیوه‌نامه فعالیت مشاور فرهنگی، اجتماعی و ورزشی پردیس / دانشکده مستقل
شیوه‌نامه داخلی گروه‌های موسیقی دانشجویی دانشگاه یزد
شیوه‌نامه برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی ویژه اعضای هیأت علمی
شیوه‌نامه فعالیت انجمن‌های علمی دانشجویی
دستورالعمل اجرایی نحوه ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی– تربیتی–اجتماعی
آیین‌نامه برنامه‌های موسیقی
آیین‌نامه کانون‌های فرهنگی و هنری
آیین‌نامه اردوهای دانشجویی
آیین‌نامه انجمن‌های علمی دانشجویی
دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی
معیارهای ارزیابی نشریات دانشجویی
اساسنامه خانه نشریات دانشجویی