دسترسی سریع
مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی در برنامه راهبردی، نماینده ریاست دانشگاه در کارگروه بهره‌وری دانشگاه یزد، نماینده ارتباط با صنعت گروه مهندسی صنایع
a.ahmadiyazdi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۰
035-31232408
استادیار,هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
38211792
عضو شورای برنامه‌ریزی درسی، مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی، رئیس کمیسیون تخصصی هنر، معماری و شهرسازی دور هشتم هیئت ممیزه، عضو شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه
mohammadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳1234549
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۴۲۲۹
عضو شورای راهبردی مدیریت سبز دانشگاه و رئیس کمیته فرهنگی و آموزشی آن شورا، مدیر امور فرهنگی و اجتماعی، مسئول آزمایشگاه‌های دانشکده فیزیک
h.motahari [at] yazd.ac.ir
پردیس علوم، دانشکده فیزیک، بخش اتمی و مولکولی
31232777
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش اتمی مولکولی
رئیس گروه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی
m.mousavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم انسانی و اجتماعی، ساختمان عدل
31232941
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده علوم اجتماعی - بخش تعاون و رفاه اجتماعی
38210643