دسترسی سریع
مدیر امور فرهنگی و اجتماعی
zahra.rezaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس علوم، دانشکده فیزیک
۳۱۲۳۳۰۲۸
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده فیزیک - بخش ذرات بنیادی
38200132
کارشناس کارگروه بهره‌وری دانشگاه، رئیس گروه سیاستگذاری و برنامه‌ریزی فرهنگی و اجتماعی، مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی در برنامه راهبردی، نماینده ریاست دانشگاه در کارگروه بهره‌وری دانشگاه یزد، نماینده ارتباط با صنعت گروه مهندسی صنایع
a.ahmadiyazdi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۲۰
035-31232408
استادیار,هیأت علمی فعال
گروه مهندسی صنایع - بخش کیفیت و بهره‌وری
38211792
عضو شورای برنامه‌ریزی درسی، مشاور معاون فرهنگی و اجتماعی، عضو شورای برنامه‌ریزی درسی دانشگاه
mohammadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان دانشکده هنر و معماری، حیاط مرتاض
۳1234549
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده هنر و معماری - گروه شهرسازی
۳۶۲۲۴۲۲۹