دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | معاونت‌ها | معاونت فرهنگی و اجتماعی | افراد | کارکنان
کارکنان حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی
m.hajihoseini [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
31233531
مسئول دفتر معاونت فرهنگی و اجتماعی
کارکنان حوزه امور فرهنگی و اجتماعی
h.afshari [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی، مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
31232117
سرپرست اداره فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی
38211755
a.teimouri [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی، مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
31232557
کارشناس مسئول اداره نهادها و نشریات دانشگاه‌ها
38211755
j.jabinpour [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی، مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
31232430
کارشناس کانون‌های فرهنگی هنری و نشریات دانشجویی
38211755
m.khaksar [at] staff.yazd.ac.ir
-
كارپرداز معاونت فرهنگی و اجتماعی
r.shirvani [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی، مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
31232559
مسئول دفتر امور فرهنگی
38211755
mahmoudian [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی، مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
31232622
کارشناس انجمن‌های علمی
38211755
m.mohyeddini [at] staff.yazd.ac.ir
دانشکده منابع طبیعی، مدیریت امور فرهنگی و اجتماعی
کارشناس فرهنگی
r.hojabr [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان مرکزی
۳۸۲۰۰۱۳۹ - 3123297۳
کارشناس صندوق مهر امام رضا
38۲۰۰۱۳۹