دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دنشکده

دوره تحصیلی :
 مرجان زمانی
ارائه دهنده : مرجان زمانی
استاد راهنما : دکتر وحید ابوطالبی
زمان : 30مهرماه ساعت13:30
مکان : کلاس 257

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : فرزین بهناز
استاد راهنما : دکتر میرزایی
زمان : 13 مهر ماه 1398 ساعت15:30
مکان : کلاس 257

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محدثه خاکسار
استاد راهنما : دکتر میرزایی
زمان : 10مهر ماه 1398 ساعت 13:30
مکان : کلاس 257

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : حسین ناظمی رفیع
استاد راهنما : دکتر موحدی
زمان : 25 مهر ماه 1398 ساعت 10
مکان : سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : ایمان کشاورزی
استاد راهنما : دکتر تدین و دکتر زینل پور
زمان : 14 مهر ماه 1398 ساعت 12
مکان : سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : سید مصطفی علویان شهری
استاد راهنما : دکتر حمیدرضا ابوطالبی
زمان : سه شنبه 2 مهر ماه ساعت12
مکان : سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق