دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دنشکده

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : حمیده ذبحی
استاد راهنما : دکتر احمد میرزایی
زمان : 1 مهرماه98 ساعت 15:30
مکان : کلاس 257

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : حمید ایزدی نیا
استاد راهنما : دکتر علیرضا صدیقی
زمان : 30شهریورماه98 ساعت 17:30
مکان : سالن کنفرانس دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : سید علیرضا زمان پور
استاد راهنما : دکتر علیرضا صدیقی
زمان : 30شهریور ماه 98 ساعت 15:30
مکان : سالن کنفرانس دانشکده مهندسی برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : امیر بهادر جوادی
استاد راهنما : دکتر علی اکبر دامکی
زمان : 31 شهریورماه 98 ساعت 17:30
مکان : کلاس 257

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : سجاد رفیعی
استاد راهنما : دکتر علی ابویی
زمان : 27 شهریور ماه98 ساعت 10
مکان : کلاس 257

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : سعید امیری
استاد راهنما : دکتر علی ابویی
زمان : 27 شهریور ماه 98 ساعت 15
مکان : کلاس 257