دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دنشکده

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : احسان کرمی
استاد راهنما : آقای دکتر آقابزرگی
زمان : ساعت 11:45 دوشنبه 30مهرماه
مکان : 257 فنی1

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : مریم عبادت
استاد راهنما : آقای دکتر قانعی
زمان : ساعت 8 دوشنبه 30مهرماه
مکان : 257 فنی1

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : سلیمه عبداللهی
استاد راهنما : خانم دکتر زینل پور
زمان : ساعت 8 دوشنبه 30مهرماه
مکان : سالن کنفرانس دانشکده

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محمدجواد سقاچی
استاد راهنما : آقای دکتر بزرگ
زمان : ساعت 12یکشنبه 29 مهرماه
مکان : 257 فنی1

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : سعید بهشتی
استاد راهنما : آقای دکتر آقایی
زمان : ساعت 15:30 یکشنبه 29 مهرماه
مکان : 257 فنی1

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : سیده فروزان موسوی
استاد راهنما : آقای دکتر تدین
زمان : ساعت13:30 شنبه 28مهرماه
مکان : اتاق کنفرانس دانشکده