دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دنشکده

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : سمیرا شیرانی
استاد راهنما : آقای دکتر آقابزرگی
زمان : ساعت 17 روزشنبه 28 مهرماه
مکان : 257 فنی1

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : پگاه بابارحمتیان
استاد راهنما : آقای دکتر غفورزاده
زمان : ساعت 10 چهارشنبه 25مهرماه
مکان : 257 فنی1

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : فاطمه فرخ منش
استاد راهنما : آقای دکتر صادقی
زمان : ساعت 13:30 شنبه 31شهریورماه
مکان : 253 فنی 1

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : حمیدرضا احمدزاده
استاد راهنما : آقای دکتر آقایی
زمان : ساعت 13 شنبه 13شهریورماه
مکان : 257 فنی 1

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : حسین رشیدی
استاد راهنما : آقای دکتر میرزایی
زمان : 11:30 شنبه 31شهریورماه
مکان : 257 فنی 1

دوره تحصیلی :
 دکتری
ارائه دهنده : محمد رسول جان نثار
استاد راهنما : دکتر علیرضا صدیقی
زمان : 12 مهر ماه 1397
مکان : کلاس 206 فنی 2