لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : فروغ جعفری نجف آبادی
استاد راهنما : دکتر سید اکبر مصطفوی / دکتر کیارش میزانیان
زمان : دو شنبه، 29 مهر ماه 1398 ساعت: 12:00-10:00
مکان : ساختمان فنی1 / اتاق کنفرانس گروه مهندسی کامپیوتر

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : زهرا شفیعی
استاد راهنما : دکتر امیر جهانگرد
زمان : دوشنبه 29 مهرماه 1398، ساعت 15:30 الی 17:30
مکان : ساختمان فنی1 / اتاق کنفرانس گروه مهندسی کامپیوتر

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : مریم هاشمی
استاد راهنما : دکتر محمدرضا پژوهان
زمان : دوشنبه 29 مهرماه 1398، ساعت 17:30 الی 19:00
مکان : ساختمان فنی 1 / اتاق کنفرانس گروه مهندسی کامپیوتر

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : ناهید خلیلی
استاد راهنما : دکتر فضل الله ادیب نیا
زمان : سه شنبه 30 مهرماه 1398، ساعت 13:30 الی 15:00
مکان : ساختمان فنی 1، طبقه اول، کلاس 256