دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دانشکده

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : وجیهه شیوایی
استاد راهنما : آقای دکتر محمد رضا پژوهان
زمان : دوشنبه 4 اسفند ماه 1399 ساعت: 10:00
مکان : برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی به آدرس: (https://lms.yazd.ac.ir/lms/mod/adobeconnect/view.php?id=43156)

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محدثه انصافی
استاد راهنما : آقای دکتر ولی درهمی
زمان : سه‌شنبه 5 اسفند ماه 1399 ساعت: 18:00
مکان : برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی به آدرس: (https://lms.yazd.ac.ir/lms/mod/adobeconnect/view.php?id=43147)

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : خانم اعظم کاظمینی
استاد راهنما : آقای دکتر مهدی رضائیان
زمان : سه‌شنبه 5 اسفند ماه 1399 ساعت: 10:00
مکان : برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی به آدرس: (https://lms.yazd.ac.ir/lms/mod/adobeconnect/view.php?id=42939)

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : زهرا اسماعیلی طاهری
استاد راهنما : آقای دکتر مهدی رضائیان
زمان : شنبه 25 بهمن ماه 1399، ساعت 16:00
مکان : برگزاری جلسه دفاع به صورت مجازی به آدرس : https://lms.yazd.ac.ir/lms/mod/adobeconnect/view.php?id=42939