دسترسی سریع
اهداف و سیاست‌ها

اهداف بنیاد حامیان

  ارائه مشاوره و بسترسازی جهت تسهیل در امر سرمایه‌گذاری بهینه خیرین محترم در دانشگاه یزد.
  شناسایی، تقدیر و حمایت از خیرین، واقفین و حامیان دانشگاه یزد.
  برنامه‌ریزی و سازمان‌دهی برای جذب کمک‌های مردمی و دولتی در جهت احداث، تکمیل و تجهیز فضاهای مورد نیاز دانشگاه یزد.
  کمک و حمایت مالی از دانشجویان واجد شرایط با جلب حمایت افراد خیر و یا موسسات.
  معرفی رویه‌های مناسب جهت حمایت از دانشجویان نیازمند به خیرین و پشتیبانی از طرح‌های حمایتی خیرین در این زمینه.
  معرفی رویه‌های مناسب جهت حمایت خیرین از دانشجویان برتر و مستعد و طرح‌های علمی و پژوهشی، کارآفرینی آنها و پشتیبانی از طرح‌های حمایتی و پیشنهادی خیرین در این زمینه.
  حمایت از فعالیت‌های علمی، آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، هنری، کارآفرینی و ورزشی دانشجویان و اساتید دانشگاه و کمک به تجهیز آزمایشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی دانشگاه.
  حمایت معنوی و مادی از پژوهشگران و نخبگان بویژه دانشجویان کارآفرین و دانش‌آموختگان جوان دانشگاه برای تأسیس شرکت‌های دانش بنیان.
  فرهنگ‌سازی برای جذب کمک‌های مردمی و اشاعه این فرهنگ در سطح جامعه.