دسترسی سریع
بازرسین
بازرسین محترم بنیاد حامیان دانشگاه یزد
ردیف بازرسین محترم بنیاد حامیان دانشگاه یزد سمت
۱ جناب آقای محمدتقی شهوازیان بازرس اصلی
۲ سرکار خانم فداکار بازرس علی‌البدل