دسترسی سریع
مشارکت‌های مادی و حمایتی

مشارکت‌های مادی و حمایتی

به داد و دهش دل توانگر کنید

از خیرین و حامیان محترم دعوت به عمل می آید جهت هرگونه کمک و مشارکت مادی بشرح موارد ذیل و یا هر مورد پیشنهادی دیگری با دفتر بنیاد حامیان دانشگاه یزد تماس حاصل نموده و یا فرم عصویت در بنیاد را تکمیل نمایند ، همکاران بنیاد در اسرع وقت جهت هماهنگی های بعدی با ایشان تماس حاصل خواهند نمود.

انواع مشارکت مادی

  مشارکت در احداث خوابگاه یا سایر مراکز رفاهی مورد نیاز دانشجویان
  مشارکت در ایجاد فضاهای آموزشی و کمک آموزشی
  ایجاد امکانات برای کارآموزی و اشتغال دانشجویان
  اهدای بورس تحصیلی به دانشجویان مستعد بی‌بضاعت
  پرداخت کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان نیازمند
  کمک هزینه درمان دانشجویان آسیب پذیر
  هدایا و موقوفات
  مشارکت نقدی (به هر میزان) در اندوخته بنیاد جهت صرف در موارد فوق