دسترسی سریع
معرفی گروه آموزش‌های الکترونیکی، آزاد و مهارتی

معرفی مرکز آموزشهای الکترونیکی، آزاد و مهارتی

گروه آموزش‌های الکترونیکی، آزاد و مهارتی دانشگاه یزد بمنظور نقش‌آفرینی در مسؤولیت‌های آموزشی و در راستای تحقق چشم‌انداز دانشگاه شکل گرفته و اهداف و برنامه‌های زیر را دنبال می‌کند:

  • نوین‌سازی قابلیت‌های آموزشی و روش‌های یادگیری با توسعه آموزش‌های الکترونیکی
  • ایجاد زمینه مناسب برای افزایش دسترسی به آموزش عالی با توسعه کمی و کیفی رشته‌های تحصیلی مجازی
  • تسهیل دسترسی دانشگاهیان به امکانات بین‌دانشگاهی با ایجاد زیرساخت‌های برگزاری سمینارهای الکترونیکی و وبینارها
  • کمک به ارتقای سطح دانش و مهارت در جامعه با برگزاری دوره‌های آزاد
  • ارتقای مهارتی دانشگاهیان با توسعه دوره‌های مهارتی
  • کمک به ایجاد مهارت ارتباط زبانی دانشگاهیان با ایجاد مرکز زبان دانشگاه