لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی عمران
  اخبار دانشکده [ بایگانی ]
  رئیس دانشکده

حسینعلی رحیمی بندرآبادی
استادیار
دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
 31232475
 h_rahimi [at] yazd.ac.ir
  رشته‌های تحصیلی
 • سازه
 • راه و ترابری
 • مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
 • ژئوتکنیک
 • سازه
 • راه و ترابری
 • مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
 • ژئوتکنیک
 • سازه
 • راه و ترابری
 • مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی
 • ژئوتکنیک
  بخش‌های آموزشی
مریم مختاری
رئیس بخش
استادیار دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
31232461
mokhtari [at] yazd.ac.ir
https://yazd.ac.ir/people/mmokhtari
دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
بهروز احمدی ندوشن
رئیس بخش
دانشیار دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
31232482
behrooz.ahmadi [at] yazd.ac.ir
https://yazd.ac.ir/people/ahmadi
دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
نصرت‌الله امانیان
رئیس بخش
استادیار دانشکده مهندسی عمران - بخش آب
31232471
namanian [at] yazd.ac.ir
https://yazd.ac.ir/people/amanian
دانشکده مهندسی عمران - بخش آب
  دفاعیه‌های دانشکده [ بایگانی ]
  اطلاعیه‌های دانشکده [ بایگانی ]
  اعضای هیئت علمی
 • حمیدرضا رونق
  استاد
  دانشکده مهندسی عمران
  ronagh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ronagh
 • بهروز احمدی ندوشن
  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
  behrooz.ahmadi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ahmadi
 • کاظم برخورداری بافقی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
  kbarkhordari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/barkhordari
 • رضا پورحسینی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
  r_porhoseini [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/porhoseini
 • محمدمهدی خبیری
  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
  mkhabiri [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/khabiri
 • مهدی فلاح تفتی
  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
  fallah.tafti [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/fallah
 • رضا مرشد
  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
  morshed [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/morshed
 • حمید مهرنهاد
  دانشیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
  hmehrnahad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mehrnahad
 • محمدحسین اخوان سیگاری یزد
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
  m.akhavan [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/m.akhavan
 • آزیتا اسعدی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
  aasadi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/asadi
 • ابوالفضل اسلامی حسن‌آبادی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
  a.eslami [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/a.eslami
 • نصرت‌الله امانیان
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش آب
  namanian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/amanian
 • سید علی‌اکبر بهنیافر
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  behniafar [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/behniafar
 • هادی پوردارا
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش آب
  h_pourdara [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/pourdara
 • حامد تجملیان
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
  h.tajammolian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/tajammolian
 • محمد حاذقیان
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
  m.hazeghian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hazeghian
 • حامد خانی سانیچ
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
  khani [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/khani
 • مهدی خداداد سریزدی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
  mkhodadad [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mkhodadad
 • حسینعلی رحیمی بندرآبادی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
  h_rahimi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/rahimi
 • مسعود زینی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  mzeini [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/zeini
 • محمدعلی سعیدی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  saeedi_ma [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/masaeedi
 • نادر عبدلی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  nader-abdoli [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/abdoli
 • حامد عزیزی بندرآبادی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
  hamed.azizi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hamed.azizi
 • محمد فروغی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران
  m_foroughi [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/foroughi
 • محمدرضا گودرزی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش آب
  goodarzimr [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/goodarzimr
 • مریم مختاری
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
  mokhtari [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mmokhtari
 • محمدرضا میرجلیلی
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
  mirjalili [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mrmirjalili
 • محمد‌رضا هادیان
  استادیار
  دانشکده مهندسی عمران - بخش آب
  mr_hadian [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hadian
 • مرتضی احمدیه یزدی
  مربی
  دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
  mahmadiyeh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ahmadiyeh
 • محمد حسینی
  مربی
  دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
  mhos [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/hosseini
 • مهدی شفیع‌زاده
  مربی
  دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
  mehdi.shafizadeh [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/shafizadeh
 • محمدرضا عطائی یزد
  مربی
  دانشکده مهندسی عمران
  m_attaee [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/ataee
 • رضا مهراد کیان
  مربی
  دانشکده مهندسی عمران
  gdehghanm [at] yazd.ac.ir
  https://yazd.ac.ir/people/mehrad