دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی عمران | افراد | اعضای هیأت علمی
ronagh [at] yazd.ac.ir
دانشگاه سیدنی استرالیا
31232461
استاد، هیأت علمی وابسته
دانشکده مهندسی عمران
382100135
behrooz.ahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۶
31232482
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
38200135
a.eslami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
31233196
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
38200135
namanian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۹
31232471
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران - بخش آب
38200135
kbarkhordari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۲۱۹
31232476
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
38200135
r_porhoseini [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۴
31232473
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
38200135
khani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۵
31232455
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
38200135
mkhabiri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
31232479
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
38200135
h_rahimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۸
31232475
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
38200135
fallah.tafti [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۸
31232469
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
38200135
goodarzimr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، گروه عمران، اتاق ۳۰۳
31233953
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش آب
38200135
morshed [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۴
31232478
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
38200135
hmehrnahad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۲
31232477
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
38200135
aasadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۰
31232467
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
38200135
m.alam [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق 321
31232466
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش آب
behniafar [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران
h_pourdara [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۲۱۹
31233350
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش آب
38200135
h.tajammolian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۷
31232466
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
38200135
m.hazeghian [at] yazd.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران، طبقه سوم، اتاق 312
31233587
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
38200135
mkhodadad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۶
31232483
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
38200135
mojtaba.rajabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق شماره ۳۲۳
31232463
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
38200135
mzeini [at] yazd.ac.ir
-
31232480
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران
saeedi_ma [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران
nader-abdoli [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران
hamed.azizi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳0۹
31232465
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
38200135
1 2
صفحه 1از 2