لینک های ضروری
ronagh [at] yazd.ac.ir
دانشگاه سیدنی استرالیا
۳۱۲۳۲۴۶۱
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۱۰۰۱۳۵
behrooz.ahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۶
۳۱۲۳۲۴۶۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
kbarkhordari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۲۱۹
۳۱۲۳۲۴۷۶
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
r_porhoseini [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۴
۳۱۲۳۲۴۷۳
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
mkhabiri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
۳۱۲۳۲۴۷۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
fallah.tafti [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۸
۳۱۲۳۲۴۶۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
morshed [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۴
۳۱۲۳۲۴۷۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
hmehrnahad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۲
۳۱۲۳۲۴۷۷
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
m.akhavan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۲۱
۳۱۲۳۲۴۶۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران
aasadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۰
۳۱۲۳۲۴۶۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
a.eslami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
۳۱۲۳۲۴۶۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
namanian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۹
۳۱۲۳۲۴۷۱
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
behniafar [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
h_pourdara [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۲۱۹
۳۱۲۳۳۳۵۰
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
h.tajammolian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۷
۳۱۲۳۲۴۶۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
m.hazeghian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲،‌ اتاق ۳۱۷
۳۱۲۳۲۴۶۶
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
khani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۵
۳۱۲۳۲۴۵۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
mkhodadad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۶
۳۱۲۳۲۴۸۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
h_rahimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۸
۳۱۲۳۲۴۷۵
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
۳۸۲۰۰۱۳۵
mzeini [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
saeedi_ma [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
nader-abdoli [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
hamed.azizi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
31232465
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
38200135
m_foroughi [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
goodarzimr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، گروه عمران، اتاق ۳۰۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - دانشکده مهندسی عمران
1 2
صفحه 1از 2