دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی عمران | افراد | مسئولان
رئیس دانشکده عمران
h_rahimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۸
31232475
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
38200135
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران
mkhabiri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
31232479
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
38200135
رئیس بخش سازه دانشکده عمران
behrooz.ahmadi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۶
31232482
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
38200135
عضو کانون تفکر آب، رئیس بخش آب
namanian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۰۹
31232471
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش آب
38200135
رئیس بخش ژئوتکنیک و راه دانشکده عمران
m.hazeghian [at] yazd.ac.ir
دانشکده مهندسی عمران، طبقه سوم، اتاق 312
31233587
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
38200135