لینک های ضروری
رئیس دانشکده عمران
h_rahimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۸
۳۱۲۳۲۴۷۵
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش آب
۳۸۲۰۰۱۳۵
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران
mkhabiri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
۳۱۲۳۲۴۷۹
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش آب
۳۸۲۰۰۱۳۵