لینک های ضروری
رئیس دانشکده عمران
h_rahimi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۸
31232475
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش سازه
38200135
معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی عمران
mkhabiri [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲، اتاق ۳۱۹
31232479
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی عمران - بخش ژئوتکنیک و راه
38200135