دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی عمران | افراد | کارکنان
r.choupanian [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
31232461
مسئول دفتر دانشکده مهندسی عمران
38200135
mm.khodadad [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
31233266
کارشناس آزمایشگاه بتن و مصالح
38200135
j.zareyan [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۲
31232408 و 31232429
کارشناس آزمایشگاه هیدرولیک، سیالات و روسازی
38200135