دسترسی سریع
بخشنامه‌ها و فرم‌ها

کتابچه راهنمای دانشجویان جدید دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد
فرم درخواست کارت دانشجویی المثتی
فرم درخواست مرخصی دانشجویان
فرم ارائه درخواست دانشجویی
فرم کارآموزی
فرم حذف اضطراری
فرم اخذ درس معرفی به استاد
فرم درخواست حذف ترم