دسترسی سریع
lab آزمایشگاه امنیت شبکه
دکتر ادیب‌نیا
۳۱۲۳۲۳۶۴ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه تحقیقاتی الگوریتم و محاسبه‌پذیری
دکتر قاسم‌زاده
۳۱۲۳۲۳۵۹ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه تحقیقاتی بازیابی هوشمند اطلاعات
دکتر زارع بیدکی
۳۱۲۳۲۳۶۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه پیشرفته
دکتر صرام
۳۱۲۳۲۳۷۲ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه تحقیقاتی مدیریت شبکه
دکتر میزانیان
۳۱۲۳۲۳۷۳ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه تحقیقاتی مهندسی اینترنت و وب
دکتر جهانگرد
۳۱۲۳۲۳۶۲ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش اطلاعات و استخراج دانش
دکتر زارع میرک‌آباد
۳۱۲۳۲۳۵۶ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش هوشمند تصویر
دکتر لطیف
۳۱۲۳۲۳۶۷ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه ریزپردازنده
دکتر درهمی
۳۱۲۳۲۳۶۵ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه سیستم عامل
دکتر شتابی
۳۱۲۳۲۳۶۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه فتوگرامتری برد کوتاه
دکتر رضائیان
۳۱۲۳۲۶۱۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه مدار منطقی
دکتر شتابی
۳۱۲۳۲۳۶۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه مدارهای الکترونیکی
دکتر رضائیان
۳۱۲۳۲۶۱۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه معماری کامپیوتر
دکتر نیک‌زر
۳۱۲۳۲۳۶۰ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه هوش محاسباتی و رباتیک
دکتر درهمی
۳۱۲۳۲۳۶۵ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر

lab آزمایشگاه پایگاه داده
دکتر جهانگرد
۳۱۲۳۲۳۶۲ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
گروه مهندسی کامپیوتر