لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | افراد | اعضای هیئت علمی
fadib [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۲۱۶
31232364
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200144
vderhami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۳
31232365
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200144
alizareh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۸
31232364
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200144
mehdi.sarram [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۶
31232372
دانشیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200144
m.ghasemzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۵
31232359
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200144
alatif [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۸
31232367
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200144
pajoohan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232358
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200144
jahangard [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۷
31232362
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
mdashti [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی و مهندسی ۱
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
mrezaeian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۸
31232610
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200144
chahooki [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۷
31232360
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200144
hsamavarchi [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی کامپیوتر
tahmasebi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۲
31233762
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200144
szarifzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200144
matinkhah [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۱، گروه آموزشی کامپیوتر، اتاق ۲۲۱
31232361
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر
a.mostafavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232355
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200145
k.mizanian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۹
31232373
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200144
yazdian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232232
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
mshetabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
مربی، عضو هیئت علمی مامور به تحصیل
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200144
nekooei [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیئت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
mnikzar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232361
مربی، عضو هیئت علمی مامور به تحصیل
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200144