دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | افراد | اعضای هیأت علمی
vderhami [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۳
31232365
استاد، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200145
fadib [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۲۱۶
31232364
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200145
alizareh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق 220
31232363
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200145
mehdi.sarram [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۶
31232372
دانشیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
3820014۵
m.ghasemzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۵
31232359
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
31232357
alatif [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۸
31232217
دانشیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
3820014۵
pajoohan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232358
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200145
jahangard [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۷
31232362
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200145
mrezaeian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۸
31232610
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200145
vranjbar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232771 - 31232769
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200145
chahooki [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۲۷
31232360
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200145
hsamavarchi [at] yazd.ac.ir
-
استادیار، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی کامپیوتر
alireza.sadr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200145
tahmasebi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق 105
035-3123-3762
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
035-38200145
szarifzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200145
matinkhah [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۱، گروه آموزشی کامپیوتر، اتاق ۲۲۱
۰۳۵۳۱۲۳۲۳۶۱
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر
۰3538200145
a.mostafavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، دانشکده مهندسی کامپیوتر، اتاق ۲۳۰
31232355
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200145
k.mizanian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۹
31232373
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200145
yazdian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق 247
31232356 - 31232232
استادیار، هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200145
mshetabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31233834
مربی، عضو هیأت علمی مامور به تحصیل
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200145
nekooei [at] yazd.ac.ir
-
مربی، هیأت علمی بازنشسته
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
mnikzar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
035-31233834
مربی، عضو هیأت علمی مامور به تحصیل
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200145