دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | افراد | مسئولان
عضو کانون تفکر شهر هوشمند، رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر، نماینده ارتباط با صنعت گروه آموزشی مهندسی کامپیوتر، رئیس بخش هوش مصنوعی
yazdian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232356 - 31232232
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200145
عضو کانون تفکر شهر هوشمند، سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر
vranjbar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232771 - 31232769
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200145