دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | افراد | مسئولان
رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر، عضو کانون تفکر شهر هوشمند، دبیر کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده دانشگاه‌های فنی و حرفه‌ای استان
pajoohan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232358
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200145
عضو شورای تخصصی رشته کامپیوتر پردیس مهریز، سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر
vranjbar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232771 - 31232769
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200145
نماینده استعدادهای درخشان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد، رئیس بخش هوش مصنوعی
alireza.sadr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200145
رئیس بخش مهندسی نرم‌افزار
szarifzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200145
مدیر امور فناوری اطلاعات و خدمات رایانه‌ای، رئیس بخش فناوری اطلاعات
a.mostafavi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، دانشکده مهندسی کامپیوتر، اتاق ۲۳۰
31232355
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200145