دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | افراد | مسئولان
سرپرست معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر
mshetabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31233042 - 31232771
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200145
رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر
pajoohan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232358
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200145
رئیس بخش فناوری اطلاعات، عضو شورای تخصصی رشته کامپیوتر پردیس مهریز
vranjbar [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232771 - 31232769
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200145
نماینده استعدادهای درخشان دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد، رئیس بخش هوش مصنوعی
alireza.sadr [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200145
szarifzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200145