دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | افراد | مسئولان
رئیس دانشکده مهندسی کامپیوتر
pajoohan [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۳۰
31232358
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200145
معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده مهندسی کامپیوتر
mshetabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31233042 - 31232771
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش فناوری اطلاعات
38200145
رئیس بخش مهندسی نرم‌افزار، عضو کانون تفکر شهر هوشمند، عضو کارگروه تخصصی و عضو گروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت موسسه‌های پژوهشی و فناوری استان، عضو شورای فناوری اطلاعات و ارتباطات
jahangard [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۷
31232362
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش مهندسی نرم‌افزار
38200145
رئیس بخش فناوری اطلاعات، عضو گروه بازدیدکننده هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزشکده‌های دانشگاه فنی و حرفه‌ای استان
matinkhah [at] yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۱، گروه آموزشی کامپیوتر، اتاق ۲۲۱
03531232361
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر
۰3538200145
رئیس بخش هوش مصنوعی، عضو گروه بازدیدکننده هیات نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت دانشگاه‌های دولتی و فرهنگیان استان، نماینده دانشکده مهندسی کامپیوتر در برگزاری المپیاد علمی-دانشجویی، عضو کانون تفکر شهر هوشمند، عضو پژوهشکده سامانه های هوشمند
yazdian [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق 210
31232232
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی کامپیوتر - بخش هوش مصنوعی
38200145