دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی کامپیوتر | افراد | کارکنان
r.izadpanah [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۱، دانشکده کامپیوتر
31232357
مسئول دفتر دانشکده کامپیوتر
38200145
s.naeimy [at] staff.yazd.ac.ir
ساختمان فنی ۱، دانشکده کامپیوتر
31232330
کارشناس دانشکده کامپیوتر
38200145