لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | اطلاع‌رسانی | دفاعیه‌های دنشکده
دفاعیه
سمینار
پروپوزال

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محمد مهدیان
استاد راهنما : دکتر میرزایی
زمان : 14 اسفند ماه1398 ساعت 8
مکان : کلاس 251 دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : اوالفضل دهقانی
استاد راهنما : دکتر تدین
زمان : 11 اسفند ماه 1398 ساعت 10
مکان : اتاق سمینار دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : داوود فرهادی
استاد راهنما : دکتر تودجی
زمان : 11 اسفند ماه 1398 ساعت10
مکان : کلاس 227 فنی 2

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : محسن تقی آبادی
استاد راهنما : دکتر جهانبانی
زمان : 10 اسفند ماه 1398 ساعت8
مکان : کلاس سمینار دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : ندا شیر
استاد راهنما : دکتر حمیدرضا ابوطالبی
زمان : 13 اسفند ماه 1398 ساعت 11:30
مکان : کلاس 257 دانشکده برق

دوره تحصیلی :
 کارشناسی ارشد
ارائه دهنده : الهه منگلی
استاد راهنما : دگتر سعیدی
زمان : 14 اسفند ماه 1398 ساعت 8
مکان : اتاق سمینار دانشکده برق