دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | خانه | آزمایشگاه‌ها
lab آزمایشگاه اندازه‌گیری و مدار
دستور کار
دکتر علی میروکیلی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش الکترونیک و کنترل
lab آزمایشگاه الکترونیک
دستور کار
دکتر علی میروکیلی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش الکترونیک و کنترل
lab آزمایشگاه الکترونیک ۳
دستور کار
دکتر علی میروکیلی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش الکترونیک و کنترل
lab آزمایشگاه مدارهای پالس و دیجیتال
دستور کار
دکتر علی میروکیلی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش الکترونیک و کنترل
lab آزمایشگاه کنترل خطی
دستور کار
دکتر علی میروکیلی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش الکترونیک و کنترل
lab آزمایشگاه کنترل صنعتی
دستور کار
دکتر علی میروکیلی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش الکترونیک و کنترل
lab آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال ۱
دستور کار
دکتر علی میروکیلی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش الکترونیک و کنترل
lab آزمایشگاه سیستم‌های دیجیتال ۲
دستور کار
دکتر علی میروکیلی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش الکترونیک و کنترل
lab آزمایشگاه میکروپروسسور
دستور کار
دکتر علی میروکیلی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش الکترونیک و کنترل
lab آزمایشگاه ریزموج و آنتن
دستور کار
دکتر عباسعلی حیدری
۳۱۲۳۲۳۹۷ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش مخابرات
lab آزمایشگاه مدارهای مخابراتی
دستور کار
دکتر حمید سعیدی
۳۱۲۳۲۳۲۷ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش مخابرات
lab آزمایشگاه پردازش سیستم‌های دیجیتال (DSP)
دستور کار
دکتر حمید سعیدی
۳۱۲۳۲۳۲۷ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش مخابرات
lab آزمایشگاه مخابرات دیجیتال
دستور کار
دکتر حمید سعیدی
۳۱۲۳۲۳۲۷ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش مخابرات
lab آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی ۱
دستور کار
دکتر حمیدرضا تودجی
۳۱۲۳۳۸۱۷ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش قدرت
lab آزمایشگاه ماشین‌های الکتریکی ۲
دستور کار
دکتر حمیدرضا تودجی
۳۱۲۳۳۸۱۷ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش قدرت
lab آزمایشگاه تحلیل سیستم‌های قدرت
دستور کار
دکتر حمیدرضا تودجی
۳۱۲۳۳۸۱۷ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش قدرت
lab آزمایشگاه الکترونیک صنعتی
دستور کار
دکتر حمیدرضا تودجی
۳۱۲۳۳۸۱۷ ( ۰۳۵ )
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه همکف بخش قدرت
lab آزمایشگاه عایق و فشار قوی
دستور کار
دکتر حمیدرضا تودجی
۳۱۲۳۳۸۱۷ ( ۰۳۵ )
جنب ساختمان احمدی روشن بخش قدرت
lab آزمایشگاه مبانی برق
دستور کار
دکتر حمیدرضا تودجی
۳۱۲۳۳۸۱۷ ( ۰۳۵ )
مقابل ساختمان فنی و مهندسی ۲ بخش قدرت
lab کارگاه برق
دستور کار
دکتر حمیدرضا تودجی
۳۱۲۳۳۸۱۷ ( ۰۳۵ )
مقابل ساختمان فنی و مهندسی ۲ بخش قدرت