لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | خانه | آزمایشگاه‌ها
lab آزمایشگاه الکترونیک ۱
دکتر ابویی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات

lab آزمایشگاه الکترونیک ۲
دکتر صادقی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات

lab آزمایشگاه الکترونیک ۳
دکتر قانعی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات

lab آزمایشگاه اندازه‌گیری و مدار
دکتر میرزایی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات

lab آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال‌‌های حیاتی
دکتر وحید ابوطالبی
۳۱۲۳۲۳۹۶ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۵۳
بخش برق مخابرات

lab آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش گفتار و پردازش آرایه‌ای
دکتر حمیدرضا ابوطالبی
۳۱۲۳۲۳۹۶ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۵۳
بخش برق مخابرات

lab آزمایشگاه تکنیک پالس
دکتر نخکش
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات

lab آزمایشگاه ریزپردازنده
دکتر میرجلیلی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات

lab آزمایشگاه مدار مخابراتی
دکتر المدرسی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات

lab آزمایشگاه مدار منطقی
دکتر وحید ابوطالبی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات

lab آزمایشگاه معماری کامپیوتر
دکتر میرجلیلی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات

lab آزمایشگاه کنترل
دکتر صدیقی
۳۱۲۳۲۳۳۱ ( ۰۳۵ ) ۳۸۲۰۰۱۴۴ ( ۰۳۵ )
- -
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، طبقه اول
بخش برق مخابرات