لینک های ضروری
habutalebi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۱۲
۳۱۲۳۲۳۹۶
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
aref [at] yazd.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف
۳۱۲۳۲۳۸۶
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
mirjalily [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۶
۳۱۲۳۲۳۹۴
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
abootalebi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۹
۳۱۲۳۲۳۹۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
abouei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۲
۳۱۲۳۲۶۱۵
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
smta [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
۳۱۲۳۲۳۳۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
aghabozorgi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۶
۳۱۲۳۲۶۱۴
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
tadaion [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۵
۳۱۲۳۲۳۸۸
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
aheidari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۰
۳۱۲۳۲۳۹۷
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
rsaadat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۵
۳۱۲۳۲۳۹۲
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
m.sadeghi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۴
۳۱۲۳۲۳۹۵
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
sedighi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۳
۳۱۲۳۲۳۹۱
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت
۳۸۲۰۰۱۴۴
movahhedi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۲
۳۱۲۳۲۵۰۹
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
nakhkash [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۱
۳۱۲۳۲۳۹۰
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
d.abootorabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۱
۳۱۲۳۳۹۵۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت
aliabooee [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق الکترونیک و کنترل
arjmandi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۰۴
۳۱۲۳۲۵۰۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
aghaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۷
۳۱۲۳۳۷۳۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق الکترونیک و کنترل
toodeji [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۹
۳۱۲۳۲۹۰۳
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت
۳۸۲۰۰۱۴۴
jahanbani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۰
۳۱۲۳۲۳۸۰
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت
۳۸۲۰۰۱۴۴
sehosseininejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۶
۳۱۲۳۳۸۱۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
alidamaki [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۵
۳۱۲۳۲۳۸۲
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق قدرت
۳۸۲۰۰۱۴۴
dosthosseini [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۱
۳۱۲۳۳۳۳۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق الکترونیک و کنترل
۳۸۲۰۰۱۴۴
zoofaghari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۴
۳۱۲۳۳۹۰۸
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
zeinalpour [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۳
۳۱۲۳۲۳۸۷
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش برق مخابرات
۳۸۲۰۰۱۴۴
1 2
صفحه 1از 2