لینک های ضروری
habutalebi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۱۲
31232396
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
aref [at] yazd.ac.ir
دانشگاه صنعتی شریف
31232386
استاد، هیئت علمی وابسته
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
mirjalily [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۶
31232394
استاد، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
aghabozorgi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۶
31232614
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
abootalebi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۹
31232398
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
abouei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۲
31232615
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
smta [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱
31232339
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
tadaion [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۵
31232388
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
aheidari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۰
31232397
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
rsaadat [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۵
31232392
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
m.sadeghi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۴
31232395
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
sedighi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۳
31232391
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت
38200144
movahhedi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۲
31232509
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
nakhkash [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۱
31232390
دانشیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
aghaei [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۷
31233732
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل
aliabooee [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۴
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل
d.abootorabi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۱
31233954
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت
arjmandi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۰۴
31232504
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
toodeji [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۹
31232903
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت
38200144
jahanbani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۰
31232380
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت
38200144
sehosseininejad [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۶
31233814
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
alidamaki [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۵
31232382
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت
38200144
dosthosseini [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۱
31233334
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل
38200144
zoofaghari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۴
31233908
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
zeinalpour [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۳
31232387
استادیار، هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
1 2
صفحه 1از 2