لینک های ضروری
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | افراد | مسئولان
رئیس دانشکده مهندسی برق
shahnazari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۱
31232341
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت
38200144
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده برق، عضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
aheidari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۰
31232397
دانشیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
رئیس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق
safdarkhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۱
31233951
استادیار,هیئت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل
38200144