دسترسی سریع
مسیر جاری : صفحه اصلی | پردیس فنی و مهندسی | دانشکده‌ها و گروه‌ها | دانشکده مهندسی برق | افراد | مسئولان
رئیس دانشکده مهندسی برق، عضو هیئت علمی وابسته دانشکده فیزیک
movahhedi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۰۲
31232509 - ۳۱۲۳۲۳۷۷
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده برق، عضو کارگروه دانشگاه‌های علمی و کاربردی استان
aheidari [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۱۰
31232397
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
رئیس پژوهشکده سامانه‌های هوشمند، معاون پژوهشی دانشکده مهندسی برق
safdarkhani [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۳۰۱
31233951
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل
38200144
رئیس بخش مخابرات
arjmandi [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱،‌ اتاق ۳۰۴
31232504
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش مخابرات
38200144
رئیس بخش برق قدرت
alidamaki [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق ۲۱۵
31232382
دانشیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش قدرت
38200144
رئیس بخش الکترونیک و کنترل
moftakharzadeh [at] yazd.ac.ir
ساختمان پردیس فنی و مهندسی ۱، اتاق 318
31232393
استادیار,هیأت علمی فعال
دانشکده مهندسی برق - بخش الکترونیک و کنترل
38200144